Управителен съвет


МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Във връзка с изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“ по №МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г и Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., се ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен.
1. Конкурсът се провежда на три последователни етапа:
а) Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата
б) Интервю с кандидатите;
в) Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;
Външните експерти – оценители се набират за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по следните мерки от СВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен:
- Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор
- Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на допълнителна заетост и работни места
- Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености.
- Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения

КППП извършва проверка за окомплектованост на Проектни предложения и подбор за съответствие на проектни предложения със Стратегията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен.
2. Минимални изисквания към кандидатите:
• Кандидатите следва да са физически лица;
• Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“, опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми или най-малко 3 (три) години опит в съответната професионална област (в сферата на завършеното от кандидата висше образование).
• Кандидатите следва да имат добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ЛИДЕР и СВОМР на МИРГ.
• Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми.
• Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност и опит в работата с ИСУН.

3. Кандидатите за външни експерти не следва:
• Да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
• Да са членове на Управителния съвет на МИРГ;
• Да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
• Да са поставени под запрещение;
• Да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен;
• Да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен.

4. Необходими документи:
• Заявление по образец;
• Автобиография по образец;
• Копие от документ за завършено висше образование
• Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и и/или други документи, удостоверяващ/и професионалния опит)
• Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер
• Декларации (по образец).

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

5. Документите се:
Документите се подават лично, по пощата или чрез куриер в запечатан плик на адрес: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29 МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен всеки работен ден от 08:30 до 17.00 часа, в срок от 07.08.2019 г. до 21.08.2019 г. включително. Регистрират се само документите получени в деловодството на МИРГ преди крайният срок посочен в обявата. Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител е публикуван на Интернет страницата на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен http://flag-bda.org/
За допълнителна информация:
Телефон: 0888242447 , или на място в офис на МИРГ на адрес: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29


Автобиография
Деклрация лични данни
Декларация оценители
Заповед оценители
Заявление
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017