Покана за провеждане на информационни събития, обучения и други мероприятия

Публикувано на: 17.09.2021

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира:

Двудневни обучения
• на 01 и 02.10.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Музей
Теми: Запознаване с Мярка 1, Мярка2 и Мярка 3 от стратегията по ВОМР; Генериране на проектни идеи по мерките; Определяне на цели; Определяне на проектни дейности; Съставяне на бюджет; Попълване на формуляр за кандидатстване; Изпълнение; Отчитане и отговорности; Примери и добри практики; Как да работим с ИСУН и да се информираме за проекти и тяхното изпълнение.

• на 28 и 29.10.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Рибарско пристанище „Чайка“
Теми: Запознаване с Мярка 1 от стратегията по ВОМР; Генериране на проектни идеи по мярката; Определяне на цели; Определяне на проектни дейности; Съставяне на бюджет; Попълване на формуляр за кандидатстване; Изпълнение; Отчитане и отговорности; Комуникация с общинската власт и инициатива за проекти в интерес на рибарите; Подпомагане подготовката и изпълнението на общински проекти в интерес на рибарите; Какво може и какво не може да се финансира по ПМДР.

• на 24 и 25.11.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Офис МИРГ
Теми: Кратко със стратегията за ВОМР и предстоящите за откриване мерки: Мярка 1, Мярка 2 и Мярка 3 от стратегията по ВОМР; Изпълнение на проекта; Условия за изпълнение; Приложения към условията за изпълнение; Договор за безвъзмездна помощ - ДПБФП; Общи условия към договора за безвъзмездна помощ; Видове отчети и искане за плащане; Често допускани грешки; Помощни материали възможности за консултиране; Примери и добри практики; Запознаване с ИСУН и неговата функционалност.

Обученията се осъществяват в рамките на Проект BG14MFOP001-
4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски
сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, адм. договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г,
споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.
В тази връзка, МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен - Бяла отправя покана за участие в обученията и разчита на Вашето активно участие.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен