Покана за провеждане на информационни събития, обучения и други мероприятия

Публикувано на: 23.09.2020

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира:

Информационни срещи
• на 28.09.2020 г. от 10:00 ч. в с. Аврен, община Аврен, Народно читалище „П. Р. Славейков - 1901”
• на 29.09.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик, Заседателна зала на Община Долни чифлик
• на 30.10.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Музей

Двудневни обучения
• на 02 и 03.10.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Рибарско пристанище "Чайка"
• на 06 и 07.10.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Музей
• на 09 и 10.10.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, офис на МИРГ

Промоционални събития
14.100.2020 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.
21.10.2020 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.
28.10.2020 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.

Информационните срещи се осъществяват в рамките на Проект BG14MFOP001-
4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски
сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, адм. договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г,
споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.
В тази връзка, МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик -
Аврен - Бяла отправя покана за участие в информационната среща и разчита на
Вашето активно участие.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен