МИРГ


МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов” №29. Сдружението е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, създадена като публично-частно партньорство. Сдружението е учредено след множество проведени съвместни срещи, семинари и обучения на представители на местната власт, представители на сектор „Рибарство”, бизнеса и гражданското общество в рибарската област Бяла-Долни чифлик-Аврен. В своята дейност МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен се ръководи от устав, който урежда: основните устройствени правила на сдружението; организацията на дейността му; неговите принципи, предмет на дейност, задачи, цели и средства за постигането им, правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза. Оперативната дейност се осъществява в съответствие с правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и вътрешни правила. В състава на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен влизат 27 члена:
  • 3 члена от публичния сектор - Общинските администрации Бяла, Долни чифлик и Аврен;
  • 12 предствавители на стоопанския сектор (3 рибарски фирми 9 рибари с разрешителни за стопански риболов);
  • 12 преставители на гражданския сектор (4 сдружения с нестопанка цел, от които 3 рибарски сдружения и 8 физически лица представители на широк кръг обществени групи и професии);
Всички членове на сдружението са със постоянен адрес на територията на МИРГ. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017