Анализ на територията

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


От възможностите пред рибарската област за решаването на проблемите най-подходяща, реалистична и с най-комплексен характер е използване на възможността за финансиране и реализиране на проекти по Стратегията за ВОМР на МИРГ за развитие на рибарската област; В Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифликАврен на база направените проучвания, анкети и с оглед на тематиката на Стратегията - рибарство, трябва да се акцентира на следните дейности за развитие на територията:
  • Развитие на сектора на риболова и аквакултурите чрез добавяне на стойност, иновации и диверсификация;
  • Общински инвестиции в полза на рибарите – за инфраструктура и оборудване на пристани и лодкостоянки;
  • Инвестиции в туризма като най-подходящ за диверсификация извън рибарството и изобщо за развитие на територията;
  • Подобряване на средата на живот и мерки за опазване на екологията;
  • Обучения и квалификационни курсове;  Разнообразяване на културния и социален живот, стимулиране на обмена и партньорството;
  • Популяризиране на територията като място за туризъм и инвестиции.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017